Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují, jak společnost Starhelp Campaigns s.r.o., se sídlem Ondřejova 489/13, Olomouc, PSČ 779 00 (dále jen „Provozovatel“), která provozuje webové stránky www.starhelp.cz (dále jen „Webové stránky“), nakládá s osobními údaji návštěvníků Webových stránek (dále jen „Uživatel“).

Vstupem na Webové stránky a/nebo užíváním služeb Provozovatele potvrzujete, že jste si tyto Zásady přečetli, souhlasíte s nimi a zavazujete se je dodržovat.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel shromažďuje a zpracovává pouze údaje nutné k řádnému poskytování služeb a funkcionalit v souvislosti s provozem Webových stránek. Za účelem založení uživatelského účtu (a případného odeslání příspěvku do kampaně) Uživatel souhlasí s poskytnutím a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailové adresa. Uživatel potvrzuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

Dokončením registrace a odesláním finančního příspěvku v kampani dává Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu neurčitou a dobrovolně. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, a to oznámením doručeným Provozovateli na e-mailovou adresu info@starhelp.cz.

Prostřednictvím technologických nástrojů Provozovatel rovněž shromažďuje a zpracovává další údaje, jako např. typ prohlížeče, IP adresa počítače nebo navštívené stránky. Tyto informace slouží k zajištění správného fungování Webových stránek Provozovatele a ke zpracování statistických údajů. Informace tohoto druhu jsou anonymní a neobsahují žádné osobní údaje Uživatele.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00072482.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely komunikace v souvislosti s poskytnutím příspěvku v kampani, k oznámení ukončení kampaně a výsledku losování, k řešení problémů Uživatele s používáním Webových stránek nebo ke zlepšování kvality poskytovaných služeb a dále pro účely zasílání informací o poskytované službě či nových funkcích, obchodních sdělení a nabídek nově spuštěných kampaní (a to i automatickým rozesíláním elektronické pošty).

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele.

Zasílání informací o nových kampaních a dalších notifikací může Uživatel ukončit odhlášením odběru prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového elektronického sdělení. Zasílání dalších forem elektronického sdělení, typicky např. potvrzení o odeslání příspěvku nebo oznámení o ukončení kampaně, nelze ze strany Uživatele blokovat, neboť slouží k zajištění řádného provozu Webových stránek.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje po celou dobu existence uživatelského účtu. Při zrušení účtu jsou osobní data Uživatele odstraněna. Informace o provedených transakcích Uživatele zůstávají i po smazání uživatelského účtu v systému Provozovatele z provozních a administrativních důvodů a k zajištění správné funkčnosti systému.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (a) požádat Provozovatele o vysvětlení, (b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, a (c) nevyhoví-li Provozovatel oprávněné žádosti dle předcházejících bodů, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, což nijak nevylučuje či neomezuje jeho zákonné právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo či využít veškeré další právní možnosti a prostředky ochrany svých zákonem zaručených práv.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména svého práva být na požádání Provozovatelem informován o zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů; o příjemci, případně kategoriích příjemců) a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, práva na vysvětlení a práva na případné odstranění závadného stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů) či práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

SPRÁVA A UKONČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Uživatel má možnost kdykoli své osobní údaje v uživatelském účtu aktualizovat a opravit. Zároveň má možnost účet kdykoli zcela smazat, a to formou žádosti o smazání uživatelského účtu zaslané na e-mailovou adresu info@starhelp.cz.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si Uživatele a jeho individuální nastavení a předvolby. Cookie je jednoduchý textový soubor uložený v zařízení Webovými stránkami, které jsou pak schopny takovou cookie najít a přečíst její obsah. Cookie obsahuje určité informace, díky kterým je interakce mezi Uživatelem a Webovými stránkami rychlejší a snadnější.

Tzv. relační cookies jsou dočasně uložené v zařízení a při opuštění Webových stránky dochází k jejich odstranění. Takové cookies se používají pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace. Trvalé cookies zůstávají uloženy v zařízení i po opuštění Webových stránek, nicméně neidentifikují Uživatele jako konkrétní osobu.

Cookies lze běžně zakázat změnou nastavení prohlížeče. Zakázáním cookies může dojít k omezení funkcionality Webových stránek. Povolením cookies potvrzuje Uživatel souhlas s použitím cookies na Webových stránkách.

Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google.

Kliknutí na odkazy na Webových stránkách může převést Uživatele na jiné webové stránky, jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od Zásad pro ochranu osobních údajů Provozovatele lišit. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za externí webové stránky nebo informace poskytované či shromažďované externími stranami.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu svým jednostranným rozhodnutím tyto Zásady změnit. Znění nových Zásad je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele. V případě, že se Zásadami Uživatel nesouhlasí, je oprávněn zrušit svoji registraci a uživatelský účet. V případě nesouhlasu se Zásadami nesmí Uživatel používat Webové stránky ani odesílat Příspěvky.

Zásady ochrany osobních údajů Starhelp, verze 20170907

Datum účinnosti: 7.9.2017

Zásady ochrany osobních údajů Starhelp ke stažení v PDF